Monopod.cz

00,00Kč
Košík je prázdný.
Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Článek 1

 

Obecná ustanovení a definice


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti podnikatelského subjektu Mgr. Pavel Šebo, se sídlem Ždiarska 4, Nitra 94901, IČ: 47 132 744, DIČ: 1080256540 zapsaného v živnostenském rejstříku číslo: 430-43278, ( dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové adrese prodávajícího www.monopod.cz (dále jen "monopod.cz") a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "Kupní smlouva"). (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany")

2. Tyto VOP platí pro koupi zboží objednávaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "E-shop") na stránce monopod.cz.

3. VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na stránce monopod.cz.

4. Všechny vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

5. Práva Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů zůstávají těmito VOP nedotčeny.

6. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-shopu na stránce monopod.cz.

7. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-shopu na stránce monopod.cz a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem E-shopu.

8. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na stránce monopod.cz.
9. Celý obsah Stránky monopod.cz je chráněn autorským právem. Uživatelé nesmí měnit, přenášet, zobrazovat, zveřejňovat, prodávat, udělovat povolení, vytvářet, kopírovat, distribuovat, odvozená díla nebo používat jakýkoliv obsah Stránky pro komerční nebo veřejné účely.

10. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupujících:
Jméno: Mgr. Pavel Šebo
Adresa: Ždiarska 4, 94901 Nitra
Tel.č .: +421 903 461 770
E-mail: info@monopod.cz

 

Článek 2

 

Objednávka a uzavření smlouvy


1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.
2. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.
3. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.
4. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) případně telefonicky obsah elektronické objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím obdržení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@monopod.cz
5. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují

 1. Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, DIČ a kontakt (telefonní číslo a e-mailová adresa);
 2. Popis a název objednávaného zboží podle katalogu uvedeného na stránce monopod.cz;
 3. Množství objednávaného zboží;
 4. Adresa místa dodání zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího);
 5. Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků v elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.
 6. Po odeslání elektronické objednávky bude tato objednávka zpracována a na vaši e-mailovou adresu bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím. Na uvedenou e-mailovou adresu vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně vaší objednávky.

 

Článek 3

 

Storno objednávky

 1. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od odeslání elektronické objednávky nebo kdykoliv do doby vyskladnění zboží, jestliže je toto zboží dostupný skladem a to e-mailem na adresu info@monopod.cz nebo telefonicky na číslo +421 903 461 770. při zrušení objednávky je třeba uvést jméno, číslo objednávky a název objednaného zboží.
 2. Prodávající má právo zrušit objednávku z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené VOP, nebo v ceně která je uvedena v internetovém obchodě pokud se s Kupujícím nedohodne na náhradní objednávce. O stornování objednávky bude Kupující informován telefonicky nebo e-mailovou zprávou.
 3. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v průběhu 15-ti kalendářních dnů od stornování objednávky.

 

Článek 4

 

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

 

 1. V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena použitím prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), má Kupující - spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. Pouze v případě, pokud by Prodávající nepředal Spotřebiteli informace, které je podle § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů povinen odevzdat, je tato doba 3 měsíce od převzetí zboží. Pokud jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční doby a počíná od té doby trvat doba sedmidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů.
 2. Spotřebitel má právo po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém (kamenném obchodě). Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit zboží Prodávajícímu.
 3. Spotřebitel je povinen oznámit vrácení zboží Prodávajícímu předem e-mailovou zprávou, resp. telefonicky s uvedením čísla objednávky, na které bylo zboží zakoupeno.
 4. Oznámení Spotřebiteli o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu Prodávajícího, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží Spotřebiteli odeslán.
 5. Odstoupením Spotřebitele od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Spotřebiteli nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží převodem na účet spotřebiteli, včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese Spotřebitel pouze v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a neměl vady.
 6. V souladu s § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem jsou:

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude zpět vráceno Spotřebiteli na jeho náklady.

 

Článek 5

 

Cenové podmínky

 

 

 1. Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím stránky monopod.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě monopod.sk jsou konečné. Všechny akce platí do vyprodání zásob pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na stránce www.monopod.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na stránce monopod.cz. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, že se na monopod.sk objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0 EUR" nebo "1 EUR", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě větších objednávek je možné si dohodnout individuální slevu, v závislosti na objemu objednaného zboží.
 4. Recyklační poplatek je zahrnut v ceně prodávaných výrobků.

 

Článek 6

 

Poštovné a balné


K objednanému zboží se připočítává poplatek za doručení:
1. Dobírka prostřednictvím služby kurýr Geis = 85 Kč
 

Článek 7


Platební podmínky


Platby se provádějí v , přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:
Platba při objednání zboží na dobírku: Kupující uhradí plnou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce při přebírání zásilky.

 

Článek 8

 

Dodací podmínky

 

 1. Dodávka elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedována v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů od dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky resp. po obdržení platby předem převodem na účet, a to na místo dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací doba je však různá vzhledem na dostupnost některých artiklů.
 2. Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem resp. telefonicky.
 3. Zboží je dodáváno prostřednictvím poštovní služby Slovenská pošta na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce. Zboží je vždy doručeno do 24 hodin ode dne převzetí zboží službou Kurýrom Geis
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.
 5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat doklad o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s poštovní službou Slovenská pošta protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.
 6. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která nejeví tyto znaky. Dopravce Geis je povinna prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce.
 7. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 8. V případě, že si Kupující objedná zboží z internetového obchodu www.monopod.cz a nepřevezme si zásilku, resp. zásilka se vrátí Provozovateli z důvodu, že kupující odmítne převzít zboží, nebo zásilka nebude doručena z důvodu uvedení nesprávné adresy, zákazníkovi - Kupujícímu vzniká povinnost uhradit expediční náklady ve výši 255 Kč, tj poštovné a balné náklady a také poštovné náklady, které vznikají při vrácení zásilky na adresu Provozovala, které je Prodávající povinen uhradit při vrácení nepřevzaté dobírky poštovní služby Slovenská pošta. Prodávající v takovém případě osloví Kupujícího prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

 

Článek 9

 

Záruční podmínky a reklamace

 

 1. Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu.
 2. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.
 3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a zcela zaplacen.
 4. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího. Zboží doručte čistý, mechanicky nepoškozené v originálním balení a včetně Požadovaných dokladů. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Doporučujeme odeslán zboží pojistit.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 6. Všechny právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné včetně nákladů na doručení opraveného zboží Kupujícímu.
 7. Záruka se nevztahuje na chyby, závady, nedostatky a poškození, které vznikly v důsledku používání, opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávného ošetřování zboží ze strany zákazníka.
 8. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis Vám poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
 9. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu resp. doporučenou poštou reklamační protokol.

 

Článek 10

 

Ochrana osobních údajů

 

 1. Prodávající uschovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výlučně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a k nevyhnutelné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu dvou let.
 2. Kupující a prodávající se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Kupující a prodávající se dohodli, že kupující v případě, že je právnickou osobou nebo živnostníkům je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ nebo DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 3. Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů Prodávajícího, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím E-shopu na monopod.cz Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek av rozsahu stanoveném právními předpisy.
 4. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona 428/2002 CFU ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval ve svých informačních systémech a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty které jsou uvedeny výše, nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího. Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě jednoho měsíce od doručení odvolání a údaje budou následně vymazány.
 5. Kupující si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se do svého účtu na stránce www.monopod.cz v části přihlásit se.
 6. Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zvláště skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.

 

 

Článek 11

 

Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

 

 1. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.
 2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.
 3. V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinné si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

 

 

Článek 12

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Při nákupu zboží na stránce monopod.cz se ze strany Kupujícího předpokládá znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.
 2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na monopod.cz. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.
 3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na monopod.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací ze monopod.cz.
 5. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží nebo název zboží uveden na monopod.cz.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na monopod.cz.
 7. Kupující souhlasí s tím, že mu bude zaslána FA za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.
 8. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.
 9. Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj souhlas s VOP Prodávajícího.

 
Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.12.2017.